Welkom

Zoals vele Noordwijkers weten, en zeker diegenen die al tientallen jaren aan of in de omgeving van de Herenweg wonen, is vanaf ca. 2001 de nieuwe wijk Offem Zuid in ontwikkeling. De daadwerkelijke realisatie van Offem Zuid is een aantal jaren geleden gestart. De wijk is dus in wording. Voor de aansluiting van de nieuwe wijk Offem Zuid op de historische kern van Noordwijk Binnen is het noodzakelijk om het perceel Herenweg 21-23 te herontwikkelen. De doorsteek die op dit perceel moet komen is een uitgangspunt geweest voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan Offem Zuid en ook benoemd in de Omgevingsvisie Noordwijk 2030. De verbinding is, naast een ontsluiting voor langzaam verkeer, ook noodzakelijk als calamiteitenroute. Het is voor de gemeente Noordwijk daarom belangrijk deze verbinding tussen de nieuwe wijk Offem Zuid en de kern van Noordwijk Binnen er komt.

Herontwikkeling

De gemeente Noordwijk realiseert de ontsluiting van de wijk Offem Zuid via het perceel Herenweg 21-23. De ontwikkelaar Poort van Offem vof neemt de realisatie van het appartementengebouw voor zijn rekening.

Ontsluiting

De weg over het perceel Herenweg 21-23 heeft de functie van langzaam verkeer. Dit betreft dus een verbinding voor bewoners en bezoekers van en naar de wijk Offem Zuid te voet, met de fiets of met (brom)scooters. Tevens is deze ontsluiting vanaf de Herenweg toegankelijk voor de bewoners van het te realiseren appartementengebouw. Het is ook een route voor hulpdiensten van en naar de wijk (brandweer, politie, ambulance). Aan de inrichting van dit deel van de Nieuwe Voorstraat wordt binnen de gemeente Noordwijk gedacht aan een (concept)ontwerp, dat aansluit op de historische sfeer van de (bestaande) Voorstraat. Zaken zoals de positie van het fietspad, de aansluiting op de Herenweg, de oversteekmogelijkheden e.d. spelen een belangrijke rol in het kader van de verkeersveiligheid.

Het appartementengebouw

Voor het ontwerp van het appartementengebouw heeft de ontwikkelaar architectenbureau Van Manen uit Noordwijk in de arm genomen. Dit architectenbureau is tevens verantwoordelijk voor het ontwerp van een groot deel van de woningen in Offem Zuid. De sfeer van het ontwerp van die wijk is afgeleid van die van de  historische bebouwing langs de (bestaande) Voorstraat en dit heeft ook geleid tot de vormgeving van het nieuwe appartementengebouw. Dit appartementengebouw is ontworpen als twee gekoppelde bollenschuren met een authentieke uitstraling. Hierin zijn drie bouwlagen opgenomen met daarin dertien appartementen. De totale bouwhoogte bedraagt 9 meter.

Met de gemeente is inmiddels afgesproken dat:
4 appartementen in de sociale huursector gerealiseerd worden, waarvan 3 appartementen gekoppeld aan een 30 – jaars termijn en 1 appartement aan een 20 – jaars termijn. Of wel, deze 3 appartementen en 1 appartement dienen resp. 30 jaar lang en 20 jaar lang verhuurt te worden in het sociaal segment. Toewijzing van deze appartementen wordt door het woonruimte verdeelsysteem van Holland Rijnland gedaan.

3 appartementen in de middel-dure koop/huur sector zullen zijn, inclusief eigen parkeerplaats.

6 appartementen in de vrije sector met tuin of balkon en inclusief eigen parkeerplaats verkocht zullen worden, waarvoor een zelfbewoningsplicht geldt en waaraan alsmede een anti-speculatiebeding verbonden is.

Planning

De planning in verdere procedure, voorbereiding en realisatie is als volgt:

  • Doorlopen procedure RO (ruimtelijke ordening) en Omgevingsvergunning: afgerond eind 2022
  • Realisatie begin 2023* en oplevering (gereed voor bewoning) begin 2024*
  • Inschrijving en toewijzing vrije sector appartementen: eind 2022*

Note *: momentum afhankelijk van bruikbare vergunning.